Privātuma politika

Vispārīgi noteikumi

Operators aizsargā apstrādātos personas datus pret nesankcionētu piekļuvi un izpaušanu, nepareizu izmantošanu vai nozaudēšanu saskaņā ar prasībām.

Politikā ir iekļauta informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar sadaļu "Par personas datiem", un tā ir publiski pieejams dokuments.

Politikas maiņa

Operatoram ir tiesības veikt izmaiņas šajā politikā. Veicot izmaiņas politikas virsrakstā, tiek norādīts pēdējās pārskatīšanas datums. Jaunā politikas versija stāsies spēkā ar brīdi, kad tā tiks publicēta vietnē, ja vien politikas jaunajā versijā nav norādīts citādi.

Personas datu apstrāde

Operators apstrādā personas datus uz likumīga un pamatota pamata, lai veiktu likumā noteiktās funkcijas, pilnvaras un pienākumus, lai īstenotu operatora, operatora darbinieku un trešo personu tiesības un likumīgās intereses.

Visi personas dati jāiegūst no paša subjekta. Ja subjekta personas datus var iegūt tikai no trešās personas, par to jāpaziņo subjektam vai jāsaņem no viņa piekrišana.

Operatoram jāinformē subjekts par mērķiem, paredzētajiem personas datu iegūšanas avotiem un metodēm, saņemamo personas datu būtību, darbību sarakstu ar personas datiem, periodu, kurā pilnvarojums ir derīgs, un kārtību, kādā personas atsaukšana, kā arī motīva atteikuma sniegt rakstisku piekrišanu to saņemšanai sekas.

Personas datu glabāšana un aizsardzība.

Sūtījumu personas datus var iegūt, tos tālāk apstrādāt un pārsūtīt glabāšanai gan papīra, gan elektroniskā formā.

Uz papīra ierakstītie personas dati tiek glabāti slēdzamos skapīšos vai slēgtās telpās ar ierobežotu piekļuvi.

Personu dati par priekšmetiem, kas apstrādāti, izmantojot automatizācijas rīkus dažādiem mērķiem, tiek glabāti dažādās mapēs.

Nav atļauts uzglabāt un ievietot dokumentus, kas satur personas datus, Data atvērtajos elektroniskajos direktorijos (failu koplietošana).

Personas datu saglabāšana tādā formā, kas ļauj noteikt personas datu subjektu, vairs netiek veikta tikai ar to apstrādes mērķi un tiek iznīcināta, sasniedzot apstrādes mērķus vai zaudējot nepieciešamību pēc.

Personas datu iznīcināšana.

Dokumentu (nesēju), kas satur personas datus, iznīcināšana tiek veikta, sadedzinot, sasmalcinot (sasmalcinot), ķīmiski sadalot, pārveidojot par bezveidīgu masu vai pulveri. Papīra dokumentu iznīcināšanai ir atļauts izmantot smalcinātāju.

Personas dati elektroniskajos nesējos tiek iznīcināti, dzēšot vai formatējot nesēju.

To, ka personas datu iznīcināšanu apstiprina dokumentālā darbība par plašsaziņas līdzekļu iznīcināšanu.